Reacties op dit artikel
 • André Plat Wo 12 nov 2014, 20:37

  Verslag algemene ledenvergadering 12 december 2013, met dank aan Paula Prins.
  Tevens gepubliceerd in OD, nummer 1.

  Joost Cox (voorzitter), Paula Prins (secretaris),
  Laurens Verbeek (commissie Profilering), Marjan Dik
  (commissie Visie), Jacko de Groot (commissie Evenementen),
  Rob Sweijen (commissie Ledenwerving), André Plat
  (commissie Website)
  Leden: Naar schatting 25
  Locatie: Jaarbeurs te Utrecht, 9:45 uur – 10:15 uur


  1. Opening
  De voorzitter Joost Cox opent de vergadering.

  2. Mededelingen
  De heer E.R. van Dijk vraagt namens de Raad van Toezicht aan de
  voorzitter om uitleg te geven omtrent de ontwikkelingen van de SOD
  Opleiding. Na de ontvlechting van de Vereniging SOD en de SOD
  Opleidingen zijn de opleidingen overgenomen door SOD Next. Dit is
  een commerciële marktpartij. Na de overname zijn veel oudmedewerkers
  vertrokken en is informatie versnipperd geraakt. De heer
  van Dijk maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit en de
  herkenbaarheid van de merknaam SOD Opleidingen.
  De voorzitter geeft aan dat de Vereniging de zorgen deelt. Anderhalf
  jaar geleden is de SOD Opleidingen onder beding verkocht aan SOD
  Next. Formeel gezien zijn er geen banden meer met de Vereniging en
  kunnen ze zelfstandig opereren in het opleidingengebied. Het bestuur
  van de Vereniging SOD geeft aan zich ook zorgen te maken over de
  invulling van de juiste voorwaarden voor de opleidingen en wil graag in
  gesprek blijven met SOD Next.
  In de zaal is de directeur van SOD Next, de heer A. van der Zwart
  aanwezig en wil graag zijn reactie geven. De directeur geeft aan dat er
  geen plannen zijn om de merknaam te veranderen. SOD Next is een
  commercieel bedrijf dat nieuwe markten wil gaan verkennen.
  De voorzitter stelt voor om een artikel in het Blad OD te publiceren waar
  het een en ander voor de leden kan worden verhelderd.

  3. Jaarverslag 2012
  Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het jaarverslag wordt op
  de website van de Vereniging SOD en SOD Online digitaal beschikbaar
  gesteld.

  4. Jaarrekening 2012
  De jaarrekening wordt ongewijzigd en met algemene stemmen
  vastgesteld. De aanwezige leden verlenen decharge.

  5. Begroting 2014
  De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Verslag ALV Vereniging SOD 12-12-2013
  2 van 2

  6. Benoeming voorzitter
  De voorzitter deelt mee dat in de procedure voor de benoeming van de
  nieuwe voorzitter een statutaire omissie is ontstaan. De voorzitter vraagt
  de leden om in te stemmen met de voordracht van de Gert Zwagerman
  als nieuwe voorzitter van de Vereniging SOD.
  Joost Cox geeft aan dat hij in verband met gewijzigde
  werkomstandigheden heeft besloten om na 7 jaar voorzitterschap af te
  treden. Het afgelopen jaar is het bestuur van de Vereniging SOD op zoek
  gegaan naar een geschikte kandidaat. De commissievoorzitters hebben
  na het doorlopen van een selectieprocedure Gert Zwagerman
  voorgedragen om deze rol op zich te nemen. Gert is een inspirerende
  persoonlijkheid, bestuurlijk sterk en al vele jaren actief in het vakgebied.
  De voorzitter stelt de aanwezige leden voor om in te stemmen met de
  benoeming van Gert Zwagerman per 1 januari 2014. De ALV stemt
  unaniem in met het voorstel. Joost Cox vraagt Gert Zwagerman naar het
  podium te komen en draagt de voorzittershamer over en wenst hem veel
  succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Gert Zwagerman geeft aan het
  een eer te vinden om de voorzittershamer in handen te hebben. Hij
  bedankt Joost Cox en de ALV voor het in hem gestelde vertrouwen, en
  laat weten dat het vak de komende jaren voor enorme uitdagingen staat.
  Als vakgenoten hebben we elkaar nodig. Door krachtig samen te werken
  kunnen we doelstellingen realiseren.

  7. Rondvraag
  Er zijn geen vragen in de rondvraag gesteld.

  8. Sluiting
  Gert Zwagerman wil namens het bestuur en de leden van de Vereniging
  SOD Joost Cox bedanken voor zijn vele jaren voorzitterschap

Mijn reactie

 • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
  * E-mail adres wordt niet getoond

SOD Feeds